Hoovid korda

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 70% projekti maksumusest.

Meetme eelarve 2021. aastal on 760 000 eurot.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 16000 eurot aastas ning 40000 eurot ühe hoovi kohta, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires pärast objekti valmimist.

Korteriühistutele hoovikorrastustoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määrus nr 26 “Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

Hoovikorrastustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. Märtsiks.

Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist.

Taotlejal peab olema pädeva asutuse kooskõlastus, kui seda on vaja linna õigusaktide alusel või ehitusteatis või –luba, kui asjaomaste tööde tegemiseks on ehitusteatis või –luba nõutav ehitusseadustiku alusel.

Taotluses tuleb märkida projekti eelarve, tehtavate tööde kirjeldus, ehitusteatise või –loa number, kui kavandatava töö tegemiseks on see nõutav ja raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

Taotlusele lisatakse:

  1. korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse protokoll, mis sisaldab otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd ja kinnistust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras,
  2. vähemalt kaks hinnapakkumist koos vastavate pakkumiskutsetega ning põhjendus taotleja valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige odavamat hinnapakkumist,
  3. pädeva asutuse kooskõlastused kui need on nõutavad,
  4. kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektijoonis.

Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna tegevus- ja projektitoetusete registrisse (TTR) toetuse registrisse

Tutvu projekti tingimustega lähemalt: https://www.tallinn.ee/kristiine/Teenus-Hoovid-korda-toetus